อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี