อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

 

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์