สอนใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสร้างความมีส่วนร่วมในเชิงลึก

เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์