สอนใช้แอพพลิเคชั่นจัดเก็บและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการสร้างความมีส่วนร่วมในเชิงลึก

เทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี