เสวนา ให้ความรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 24/03/2023