MOU – สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (จังหวัดนนทบุรี)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 63 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือของโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และอีก 11 หน่วยงาน จากจังหวัดเป้าหมายของโครงการและจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 คือ จันทบุรีและปทุมธานี ได้แก่

1. เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2. เทศบาลเมืองบางคูรัด จ.นนทบุรี
3. เทศบาลตำบลบางศรีเมือง จ.นนทบุรี
4. เทศบาลตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี
5. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง จ.นนทบุรี
6. อบต.บางตะไนย์ จ.นนทบุรี
7. อบต.บางแม่นาง จ.นนทบุรี
8. อบต.บางขุนกอง จ.นนทบุรี
9. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี
10. เทศบาลเมืองบางคูวัด จ.ปทุมธานี
11. อบต.ระแหง จ.ปทุมธานี

ใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหน ติดต่อส่งกล่องได้ที่หน่วยงานเลยค่ะ