ลงพื้นที่ - รับมอบกล่อง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
3 สิงหาคม 2561