สถิติเก็บกล่อง
Cartons Summary
2,783
ตัน
ปริมาณกล่องเครื่องดื่ม
2,783,000
กิโลกรัม
น้ำหนักกล่องเครื่องดื่ม
278.3
ล้านใบ
จำนวนกล่องเครื่องดื่ม
สถิติ ณ เดือนธันวาคม 2564