สถิติเก็บกล่อง
Cartons Summary
2,817
ตัน
ปริมาณกล่องเครื่องดื่ม
2,817,994
กิโลกรัม
น้ำหนักกล่องเครื่องดื่ม
281.7
ล้านใบ
จำนวนกล่องเครื่องดื่ม
สถิติ ณ เดือนตุลาคม 2565