สมัครเครือข่าย

APPLICATION FORM


ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.อนุบาล2. ประถมศึกษา3.มัธยมศึกษาตอนต้น4. มัธยมศึกษาตอนปลาย5. อื่นๆ ระบุ


มี


ไม่มีการคัดแยก


ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้กล่องยูเอชที

ไม่ดื่มดื่ม โดย
นำนมมาดื่มเองทางโรงเรียนเป็นคนจัดให้

1.กล่อง (UHT)2.ถุง3.แก้ว(ชงเอง)4. ขวด5. อื่นๆ ระบุ

1. อนุบาล2. ประถมต้น3. ประถมปลาย4. อื่นๆ ระบุ

1. ทิ้งเลย2. เก็บไว้ขาย3. อื่นๆ ระบุ


องค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนสถานศึกษาบุคคลทั่วไป


ชายหญิง


ไม่เคยทำบ้างเป็นครั้งคราวทำเป็นประจำ