อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการผู้ประกอบการค้าและที่ปรึกษาตลาดสด

และผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี