อบรมให้ความรู้แก่แกนนำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น