อบรมให้ความรู้แก่แกนนำของเทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

 

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง