อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ของเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมให้ความรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี