จัดบูธให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข

 

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง