อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เทวสังฆาราม) จังหวัดกาญจนบุรี

 

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (เทวสังฆาราม)

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (เทวสังฆาราม)

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (เทวสังฆาราม)

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (เทวสังฆาราม)

กิจกรรมให้ความรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (เทวสังฆาราม)